Organizačné informácie k virtuálnej verzii Trojkráľovej edície ČSOB zimnej série 2022/2023

For english, see below. Od kedy do kedy môžem odbehnúť zvolenú vzdialenosť? Svojich 5 km alebo 10 km, resp. deti vzdialenosť podľa veku môžete odbehnúť kedykoľvek od zajtra (štvrtok) do nedele 15.01.2023. Ako získam záznam z behu? Je potrebné, aby ste beh zaznamenali pomocou bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne, ktoré umožňujú vytvorenie GPX súboru z vášho […]

11. januára 2023

img

For english, see below.

Od kedy do kedy môžem odbehnúť zvolenú vzdialenosť?

Svojich 5 km alebo 10 km, resp. deti vzdialenosť podľa veku môžete odbehnúť kedykoľvek od zajtra (štvrtok) do nedele 15.01.2023.

Ako získam záznam z behu?

Je potrebné, aby ste beh zaznamenali pomocou bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne, ktoré umožňujú vytvorenie GPX súboru z vášho behu.

Pre dospelých sme pripravili návod na stiahnutie GPX súboru z rôznych typov hodiniek a bežeckých aplikácii.

Pozrite si manuál: https://bratislavamarathon.sk/aaa/

Ako nahrám záznam z behu?

Detské preteky sú nesúťažného charakteru a nie je potrebné z nich vytvoriť záznam. Rodičia po odbehnutí dieťaťa zaznamenajú výsledný čas do výsledkového systému cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie. Informáciu o dosiahnutom čase zaznamenáte vo formáte hodina:minúta:sekunda, napr. 00:02:15.

GPX záznam z behu o vzdialenosti 5 km alebo 10 km nahráte cez odkaz, ktorý vám prišiel v e-maile o potvrdení registrácie.

Návod na nahratie záznamu z behu: https://bratislavamarathon.sk/manual-nahratia-bezeckeho-vykonu/

Do kedy mám nahrať svoj výsledok?

Kedykoľvek po odbehnutí, avšak najneskôr do pondelka (16.01.2023) polnoci. Po polnoci (utorok ráno) vám už systém neumožní nahrať výsledok. Nenechávajte si to preto na poslednú chvíľu!

Na čo si mám dať pozor?

Do úvahy berieme čas od začiatku behu po jeho ukončenie. T.j. v prípade, že ste si počas behu urobili prestávku, tento čas bude zarátaný do celkového času behu.

Trasu zvolenej vzdialenosti si môžete odbehnúť kdekoľvek, avšak prevýšenie nesmie byť negatívne, t.j. nemôžete viac zbiehať ako stúpať.

Beh na bežiacom páse je zakázaný!

Ako mi bude doručená medaila a zakúpené produkty?

Účastnícku medailu a prípadne produkty, ktoré ste si pri registrácii dokúpili (buffka, čelenka, stojan, atď.) vám odošleme na adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári.

Tešíme sa, že ste sa rozhodli behať s nami! Užite si svoj beh!

ENGLISH:

From when to when can I run my distance?

You can run 5 km or 10 km, resp. kids according to their age at any time from tomorrow (Thursday) to Sunday 15/01/2023.

How do I get a record from my run?

You need to record your run using a running watch or a mobile app that allows you to create a GPX file of your run.

We have prepared instructions for downloading a GPX file from various types of watches and running applications. Unfortunately it is only in slovak language: https://bratislavamarathon.sk/aaa/

How do I record my result into the system?

Kid´s races are non-competitive and it is not necessary to create a record of their run. After the run, parents record the time in the results system via the link you received in the registration confirmation email. You record information about the time achieved in the format hour:minute:second, e.g. 00:02:15.

You can upload a GPX record of a 5 km or 10 km run via the link you received in the registration confirmation email.

It is very easy, however we have prepared a manual for this, too. Unfortunately, it is also only in slovak language: https://bratislavamarathon.sk/manual-nahratia-bezeckeho-vykonu/

When should I upload my result?

Any time after the run, but no later than midnight on Monday 16/01/2023. After midnight (Tuesday morning), the system will no longer allow you to upload the result. So don’t leave it for the last minute!

Are there any rules for the run?

We take into account the „elapsed time“ of your run (whole time from the start to the end), i.e. in case you have a break during the run, this time will be included in the total run time.

You can run the route of the selected distance anywhere, but the elevation must not be negative, i.e. you can’t descend more than you can ascend.

Running on a treadmill is prohibited!

How will I receive my medal and purchased products?

We will send the participation medal and products you purchased during the registration (buff, headband, stand, etc.) to the address you filled in the registration form.

We are happy you decided to run with us! Enjoy your run!