ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE KU KLASICKEJ VERZII MDŽ EDÍCIE ČSOB ZIMNEJ SÉRIE 2022/2023

For english, see below. Miesto konania pretekov: Eurovea (nákupné centrum), Pribinova 8, 811 09 Bratislava Čas štartu: – detské behy od 10:30 hod – 10 km od 11:00 hod – 5km od 11:10 hod Štartové koridory: Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v štyroch vlnách s minútovým rozostupom nasledovne: 1. štart: 5 km […]

06. marca 2023

img

For english, see below.

Miesto konania pretekov: Eurovea (nákupné centrum), Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Čas štartu:

– detské behy od 10:30 hod

– 10 km od 11:00 hod

– 5km od 11:10 hod

Štartové koridory: Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v štyroch vlnách s minútovým rozostupom nasledovne:

1. štart: 5 km do 22 min, 10 km do 45 min

2. štart: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. štart: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. štart: 5 km nad 28 min, 10 km nad 55 min

Radenie do koridorov je dobrovoľné, ale prosíme bežcov, aby sa do nich zaraďovali podľa svojej reálnej výkonnosti.

Štart aj cieľ pretekov – pod sochou M.R. Štefánika pri nábreží.

Deti budú bežať po promenáde. Mapy pre 5 km a 10 km disciplíny sú zverejnené na webe www.bratislavamarathon.sk v časti „Deň pretekov – Mapa areálu“

Prezentácia (vyzdvihnutie štartového čísla) v Eurovea :

– piatok 12:00 – 19.00

– sobota 08:00 – 10:00

Prosíme bežcov z Bratislavy, aby si prišli vyzdvihnúť svoje štartovné číslo už v piatok, ak je to možné!

POZOR! Nové miesto prezentácie! Miesto prezentácie je na -1 poschodí obchodného centra Eurovea (vo väčšej budove) oproti predajni Pupa.

Štartové číslo môžete prevziať aj svojim priateľom. Stačí vám na to preposlaný email s potvrdením ich registrácie.

Univerzálne štartové číslo pre bežcov, ktorí si zakúpili štartovné na celú sériu

Pozor! Ak ste si zakúpili štartovné na celú sériu, dostali ste na Mikulášskom behu univerzálne štartové číslo, s ktorým pobežíte aj na ďalších dieloch zimnej série. To znamená, že vám odpadá povinnosť zúčastniť sa prezentácie aj na MDŽ edícii. Stačí, ak si prinesiete svoje neporušené univerzálne štartovné číslo. V prípade porušenia alebo straty nás ihneď kontaktujte na registracia@becool.sk!

Šatne a úschovňa budú k dispozícii pri mieste prezentácie.

Občerstvenie na trati a v cieli, medaila

Na trati 10km bude občerstvovačka na približne 5-tom kilometri. K dispozícii bude voda. V cieli dostane každý pretekár účastnícku medailu a občerstvenie.

Vyhlasovanie výsledkov:

– deti: po štarte 5 km disciplíny, približne o 11:15 hod

– 5 km a 10 km disciplína: približne o 12:30 hod

Ak ste si pri registrácii zakúpili eventové oblečenie, doplnky alebo stojan, prevezmete si ich počas prezentácie spolu so štartovným číslom. V prípade, že nebudú vypredané, môžete si ich dokúpiť na prezentácii.

Ako sa dostanete na štart:

Ideálne peši alebo MHD:

  • Autobus: 29, 50, 70, 90 (zastávka Malá scéna alebo Nové SND)
  • Električka: 3 (zastávka centrum)
  • Trolejbus: (zastávka Nové SND)

V prípade, že prídete vlakom, z hlavnej stanice jazdí priamo k Novému SND (oproti Eurovea) trolejbus – linka č. 40.

Parkovisko bude k dispozícii v Eurovei (cez víkend je prvých 5 hodín zdarma). Pozor, k dispozícii je obmedzený počet parkovacích miest. Parkovať môžete aj v okolitých uličkách.

ENG:

Place of the event: Eurovea (shopping center), Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Starting times:

– kid´s runs from 10:30 a.m

– 10 km from 11:00 a.m

– 5 km from 11:10 a.m

Start corridors: Due to the high number of registered participants, you will start in four waves with a one-minute interval as follows:

1. start: 5 km in 22 min, 10 km in 45 min

2. start: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. start: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. start: 5 km over 28 min, 10 km over 55 min

Sorting into the corridors is voluntary, but we kindly ask runners to line up according to their real performance.

The start and the finish of the race is under the statue of M.R. Štefánik near the waterfront.

Children will run along the embankment. Maps for the 5 km and 10 km disciplines are published on the website www.bratislavamarathon.sk in the section “ Deň pretekov – Mapa areálu „

Presentation:

– Friday 12:00 – 19:00,

– Saturday 08:00 – 10:00

ATTENTION! New location of the presentation! The place of the presentation is at the -1 floor opposite the Pupa shop.

You can pick up the start number for your friends. You will need a forwarded email with confirmation of their registration.

Universal start number for runners who have purchased a start fee for the entire series

ATTENTION! If you purchased a start for the entire series, you received a universal start number at the first edition of the winter series. You will run with this start number at other parts of the winter series. This means that you don´t have to do a presentation at IWD´s edition. All you have to do is bring your universal start number. In case of its violation or loss, contact us immediately by e-mail: registracia@becool.sk.

Dressing room, storage room will be available at the place of the presentation.

Refreshment on the track and in the finish, a medal

On the 10 km course, there will be a refreshment station at approximately 5th kilometer. Water will be available. At the finish line, each runner will receive a participation medal and the refreshment.

Award ceremony

– children: after the start of the 5 km discipline, at approximately 11:15 a.m

– 5 km and 10 km discipline: at approximately 12:30 p.m.

If you purchased a merchandise or stand, during registration, you will receive it during the presentation together with your starting number. If not sold out, you can purchase the items at the presentation.

How to get to the start

Ideally on foot or by public transport:

– Bus: 29, 50, 70, 90 (Malá scéna or Nové SND bus stops)

– Tram: 3 (Centrum stop)

– Trolley: (Nové SND stop)

If you arrive by train, a trolley goes directly to Nové SND (opposite Eurovea) from the main station – line no. 40.

Parking will be available in Eurovea (on the weekend, the first 5 hours are free). Attention, there is a limited number of parking slots available. You can also park in the surrounding streets.