Organizačné informácie ku klasickej verzii Mikulášskej edície ČSOB zimnej série 2022/2023

For english, see below. Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla) ➡️Časy štartov: – detské behy od 10:30 hod – 10 km od 11:00 hod – 5km od 11:10 hod ➡️Štartové koridory: Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v štyroch vlnách s minútovým rozostupom nasledovne: 1. štart: 5 km […]

07. decembra 2022

img

For english, see below.

Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla)

➡️Časy štartov:

– detské behy od 10:30 hod

– 10 km od 11:00 hod

– 5km od 11:10 hod

➡️Štartové koridory:

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v štyroch vlnách s minútovým rozostupom nasledovne:

1. štart: 5 km do 22 min, 10 km do 45 min

2. štart: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. štart: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. štart: 5 km nad 28 min, 10 km nad 55 min

❗Radenie do koridorov je dobrovoľné, ale prosíme bežcov, aby sa do nich zaraďovali podľa svojej reálnej výkonnosti.❗

➡️ Štart aj cieľ pretekov je pod sochou M.R. Štefánika pri nábreží.

Deti budú bežať po promenáde.

Mapy pre 5 km a 10 km disciplíny sú zverejnené na webe www.bratislavamarathon.sk v časti „Deň pretekov – Mapa areálu“

➡️Prezentácia (vyzdvihnutie štartového čísla) v Eurovei:

– piatok 12:00 – 19.00 ,

– sobota 08:00 – 10:00

Prosíme bežcov z Bratislavy, aby si prišli vyzdvihnúť svoje štartovné číslo už v piatok, ak je to možné!

POZOR! Nové miesto prezentácie!

Prvýkrát sa prezentácia uskutoční v interiéri na prízemí obchodného centra Eurovea (vo väčšej budove). Miesto prezentácie sa bude nachádzať v blízkosti Starbuck medzi predajňami GUESS a IQOS.

Štartové číslo môžete prevziať aj svojim priateľom. Stačí vám na to preposlaný email s potvrdením ich registrácie.

Univerzálne štartové číslo pre bežcov, ktorí si zakúpili štartovné na celú sériu

Pozor! Ak ste si zakúpili štartovné na celú sériu, dostanete univerzálne štartové číslo, s ktorým budete behať aj na ďalších dieloch zimnej série. To znamená, že vám odpadá povinnosť zúčastniť sa prezentácie na trojkráľovej, valentínskej a MDŽ edíciách.

Stačí, ak si prinesiete svoje neporušené univerzálne štartovné číslo.

V prípade jeho porušenia alebo straty nás kontaktujte v dostatočnom predstihu pred štartom ďalšej edície! Číslo vám vymeníme.

Šatne, úschovňa

Šatne a úschovňa budú k dispozícii v areáli podujatia.

Otvorené budú od 10:00 hod

Nachádzať sa budú v sklade č. 7 – Industriálna budova pri lávke pri Soche M.R. Štefánika (oproti prevádzke Mc Donald) – vstup zo strany spod lávky.

Občerstvenie na trati a v cieli, medaila

Na trati 10km bude občerstvovačka na približne 5-tom kilometri. K dispozícii bude voda.

V cieli dostane každý pretekár účastnícku medailu, Mattoni a teplý čaj (čaj budeme priebežne dorábať. V prípade, že v danom momente nebude k dispozícii, v krátkej dobe bude dorobený).

Deti v cieli okrem medaily dostanú aj sladkosť od skutočného Mikuláša!

Vyhlasovanie výsledkov, tombola

Vyhlasovanie výsledkov:

– deti: po štarte 5 km disciplíny, približne o 11:15 hod

– 5 km a 10 km disciplína: približne o 12:30 hod, následne budeme losovať tombolu!

Tombola:

Každý tematicky oblečený pretekár bude zaradený do zlosovania o skvelé ceny. Nemusíte prísť v kostýme Mikuláša (ale môžete!). Do úvahy budeme brať aj vaše bežecké sviatočne doplnky 😊

V cieli sa ohlásite a my vám dáme lístok do tomboly. Máme pre vás prichystaných 10 cien!

Hlavnou cenou je poukaz na nákup športovej obuvi v hodnote až 150 eur od generálneho partnera podujatia ČSOB! A tieto poukazy máme pre dvoch z vás!

Žrebovať budeme po vyhlásení víťazov na 5 km a 10 km disciplíne. Je potrebné, aby ste boli fyzicky prítomní. V opačnom prípade budeme losovať ďalšieho pretekára.  

Ak ste si zakúpili buffku, čelenku alebo stojan

Ak ste si pri registrácii zakúpili buffku, čelenku alebo stojan na medaily, prevezmete si ich počas prezentácie spolu so štartovným číslom.

V prípade, že nebudú vypredané, môžete si ich dokúpiť na prezentácii. Zakúpiť si budete môcť aj zimné čiapky alebo tričko s dizajnom tejto zimnej série.

Rovnako budú k dispozícii aj naše „dobré zvončeky“. Ich kúpou podporíte občianske združenie Slniečko na ceste 😊 A sú skvelé na povzbudzovanie bežcov! Rozzvoňte s nami cieľový priestor!

Ako sa dostanete na štart

Ideálne peši alebo MHD:

  • Autobus: 29, 50, 70, 90 (zastávka Malá scéna alebo Nové SND)
  • Električka: 3 (zastávka centrum)
  • Trolejbus: (zastávka Nové SND)

V prípade, že prídete vlakom, z hlavnej stanice jazdí priamo k Novému SND (oproti Eurovea) trolejbus – linka č. 40.

Parkovisko bude k dispozícii v Eurovei (cez víkend je prvých 5 hodín zdarma). Pozor, k dispozícii je obmedzený počet parkovacích miest. Parkovať môžete aj v okolitých uličkách.

ENG:

Start, starting times, start corridors, presentation (picking up of your start number)

➡️Start times:

– kid´s runs from 10:30 a.m

– 10 km from 11:00 a.m

– 5 km from 11:10 a.m

➡️Start corridors:

Due to the high number of registered participants, you will start in four waves with a one-minute interval as follows:

1. start: 5 km in 22 min, 10 km in 45 min

2. start: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. start: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. start: 5 km over 28 min, 10 km over 55 min

❗ Sorting into the corridors is voluntary, but we kindly ask runners to line up according to their real performance.❗

➡️ The start and the finish of the race is under the statue of M.R. Štefánik near the waterfront.

Children will run along the embankment.

Maps for the 5 km and 10 km disciplines are published on the website www.bratislavamarathon.sk in the section “ Deň pretekov – Mapa areálu „

➡️Presentation:

– Friday 12:00 – 19:00,

– Saturday 08:00 – 10:00

ATTENTION! New location of the presentation!

For the first time, the presentation will be held indoors on the ground floor of the Eurovea shopping center (in a larger building). The location of the presentation will be located near Starbuck between GUESS and IQOS stores.

You can pick up the start number for your friends. You will need a forwarded email with confirmation of their registration.

Universal start number for runners who have purchased a start fee for the entire series

ATTENTION! If you purchased a start for the entire series, you will receive a universal start number with which you will also run at other parts of the winter series. This means that you will no longer be obliged to do a presentation at the Three Kings, Valentine’s and IWD editions.

All you have to do is bring your universal start number.

In case of its violation or loss, contact us well in advance before the start of the next edition! We will change your number.

Dressing room, storage room

Changing rooms and a storage room will be available in the event area.

They will be open from 10:00 a.m

They will be located in warehouse no. 7 – Industrial building near the footbridge near the M.R. Statue. Štefánika (opposite Mc Donald’s) – entrance from under the footbridge.

Water on the track, tea at the finish line, a medal

On the 10 km course, there will be a refreshment station at approximately 5th kilometer. Water will be available.

At the finish line, each runner will receive a participation medal, Mattoni water and hot tea (we will be doing the tea continuously. If it is not available at the given moment, it will be added shortly)

In addition to a medal, children at the finish line will also receive sweets from the real St. Nicolaus!

Award ceremony, raffle

Announcement of results:

– children: after the start of the 5 km discipline, at approximately 11:15 a.m

– 5 km and 10 km discipline: at approximately 12:30 p.m., then we will draw a raffle!

Raffle:

Each thematically dressed competitor will be entered into a drawing for great prizes. You don’t have to come in a Santa costume (but you can!). We will also take into account your running x-mas accessories 😊

You will report at the finish line and we will give you a raffle ticket. We have 10 prizes prepared for you!

The main prize is a voucher for the purchase of sports shoes worth up to 150 eur from the general partner of the event ČSOB! And we have these vouchers for two of you!

We will draw after announcing the winners of the 5 km and 10 km disciplines. You need to be physically present. Otherwise, we will draw another competitor.

If you purchased a buff, headband or stand

If you purchased a buff, headband or medal stand during registration, you will receive them during the presentation together with your starting number.

If they are not sold out, you can purchase them at the presentation. You can also buy a winter hats or a t-shirt with the design of this winter series.

Our „good bells“ will also be available. By buying them, you support the civic association Slniečko na ceste 😊 And they are great for encouraging runners! Ring the finish area with us!

How to get to the start

Ideally on foot or by public transport:

– Bus: 29, 50, 70, 90 (Malá scéna or Nové SND bus stops)

– Tram: 3 (Centrum stop)

– Trolley: (Nové SND stop)

If you arrive by train, a trolley goes directly to Nové SND (opposite Eurovea) from the main station – line no. 40.

Parking will be available in Eurovea (on the weekend, the first 5 hours are free). Attention, there is a limited number of parking slots available. You can also park in the surrounding streets.