Organizačné informácie ku klasickej verzii Trojkráľovej edície ČSOB zimnej série 2022/2023

For english, see below. Miesto konania pretekov: Draždiak Haus,  Antolská 3715/2 (blízko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda) Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla) ➡️Časy štartov: – detské behy od 10:30 hod – 10 km od 11:00 hod – 5km od 11:10 hod ➡️Štartové koridory: Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa […]

11. januára 2023

img

For english, see below.

Miesto konania pretekov: Draždiak Haus,  Antolská 3715/2 (blízko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda)

Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla)

➡️Časy štartov:

– detské behy od 10:30 hod

– 10 km od 11:00 hod

– 5km od 11:10 hod

➡️Štartové koridory:

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v štyroch vlnách s minútovým rozostupom nasledovne:

1. štart: 5 km do 22 min, 10 km do 45 min

2. štart: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. štart: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. štart: 5 km nad 28 min, 10 km nad 55 min

❗Radenie do koridorov je dobrovoľné, ale prosíme bežcov, aby sa do nich zaraďovali podľa svojej reálnej výkonnosti.❗

➡️ Štart aj cieľ pretekov je cesta/ chodník medzi ramenom Dunaja a Draždiak Hausom – viď foto nižšie.

Mapy pre 5 km a 10 km disciplíny sú zverejnené na webe www.bratislavamarathon.sk v časti „Deň pretekov – Mapa areálu“

➡️Prezentácia (vyzdvihnutie štartového čísla) :

– piatok 12:00 – 19.00 – Dom športu na Junáckej 6 (v blízkosti obchodného centra VIVO!)

– sobota 08:00 – 10:00 – Draždiak Haus – viď foto areálu nižšie

Prosíme bežcov z Bratislavy, aby si prišli vyzdvihnúť svoje štartovné číslo už v piatok, ak je to možné!

Štartové číslo môžete prevziať aj svojim priateľom. Stačí vám na to preposlaný email s potvrdením ich registrácie.

Univerzálne štartové číslo pre bežcov, ktorí si zakúpili štartovné na celú sériu

Pozor! Ak ste si zakúpili štartovné na celú sériu, dostali ste na Mikulášskom behu univerzálne štartové číslo, s ktorým pobežíte aj na ďalších dieloch zimnej série. To znamená, že vám odpadá povinnosť zúčastniť sa prezentácie na trojkráľovej, valentínskej a MDŽ edíciách. Stačí, ak si prinesiete svoje neporušené univerzálne štartovné číslo. V prípade porušenia alebo straty nás ihneď kontaktujte na registracia@becool.sk!

Šatne, úschovňa

Šatne a úschovňa budú k dispozícii v priestoroch vedľa miesta prezentácie (viď foto).

Občerstvenie, medaila

Na trati 10 km bude občerstvovačka na približne 5-tom kilometri. K dispozícii bude voda.

V cieli dostane každý pretekár účastnícku medailu a čaj, prípadne vodu.

Novinka! Blízko priestoru štart/cieľ bude k dispozícii stánok s občerstvením pre divákov, rodinných príslušníkov a ďalšie osoby sprevádzajúce bežcov s cieľom skrátiť a spríjemniť im čas čakania na bežcov – kúpiť si tam môžu napríklad aj novoročný punč 🙂

Vyhlasovanie výsledkov

Vyhlasovanie výsledkov:

– deti: po štarte 5 km disciplíny, približne o 11:15 hod

– 5 km a 10 km disciplína: približne o 12:30 hod

Ak ste si zakúpili merch alebo stojan
Ak ste si pri registrácii zakúpili buffku, čelenku alebo iný merch, resp. stojan na medaily, prevezmete si ich počas prezentácie spolu so štartovným číslom.

V prípade, že nebudú vypredané, môžete si ich zakúpiť aj na mieste prezentácie.

Rovnako budú k dispozícii aj naše „dobré zvončeky“. Ich kúpou podporíte občianske združenie Slniečko na ceste 😊 A sú skvelé na povzbudzovanie bežcov! Rozzvoňte s nami cieľový priestor!

Ako sa dostanete na štart

Ideálne peši alebo MHD:

  • Autobus: 98, 99 (zastávka Ľubovnianska alebo Nemocnica Antolská)

V prípade, že prídete vlakom, z hlavnej stanice jazdí autobus linky 93 (s prestupom na zastávke ZŠ Budatínska na autobus linky 98 alebo 99).

Upozornenie: objekt Draždiak Haus je súkromný pozemok pre nájomcov objektu a je tam zákaz vjazdu vozidiel. Parkovisko je k dispozícii pri nemocnici, avšak v obmedzenom počte a za poplatok.

ENG:

Place of the event: Draždiak Haus,  street Antolská 3715/2 (near the hospital „Nemocnica sv. Cyrila a Metoda)

Start, starting times, start corridors, presentation (picking up of your start number)

➡️Start times:

– kid´s runs from 10:30 a.m

– 10 km from 11:00 a.m

– 5 km from 11:10 a.m

➡️Start corridors:

Due to the high number of registered participants, you will start in four waves with a one-minute interval as follows:

1. start: 5 km in 22 min, 10 km in 45 min

2. start: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. start: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. start: 5 km over 28 min, 10 km over 55 min

❗ Sorting into the corridors is voluntary, but we kindly ask runners to line up according to their real performance.❗

➡️ The start and the finish of the race is on the road between the Danube flow and Draždiak Haust (see the picture below)

Maps for the 5 km and 10 km disciplines are published on the website www.bratislavamarathon.sk in the section “ Deň pretekov – Mapa areálu „

➡️Presentation:

– Friday 12:00 – 19:00 – Dom športu, Junácka 6 (near the shopping center VIVO!)

– Saturday 08:00 – 10:00 – Draždiak Haus – see the picture below

You can pick up the start number for your friends. You will need a forwarded email with confirmation of their registration.

Universal start number for runners who have purchased a start fee for the entire series

ATTENTION! If you purchased a start for the entire series, you received a universal start number at the first edition of the winter series. You will run with this start number at other parts of the winter series. This means that you will no longer be obliged to do a presentation at the Three Kings, Valentine’s and IWD editions. All you have to do is bring your universal start number. In case of its violation or loss, contact us immediately by e-mail: registracia@becool.sk.

Dressing room, storage room

Changing rooms and a storage room will be available in the event area – see the picture.

Water on the track, tea at the finish line, a medal

On the 10 km course, there will be a refreshment station at approximately 5th kilometer. Water will be available.

At the finish line, each runner will receive a participation medal, the tea or the water.

New! A refreshment stand will be available near the start/finish area for spectators, family members and other persons accompanying the runners in order to shorten the time and make it more pleasant for them to wait for the runners – they can also buy a New Year’s punch there 🙂

Award ceremony

Announcement of results:

– children: after the start of the 5 km discipline, at approximately 11:15

– 5 km and 10 km discipline: at approximately 12:30

If you a merchandise or a stand for medals

If you purchased a buff, headband or other merchandise or medal stand during registration, you will receive them during the presentation together with your starting number.

If they are not sold out, you can purchase them at the presentation.

Our „good bells“ will also be available. By buying them, you support the civic association Slniečko na ceste 😊 And they are great for encouraging runners! Ring the finish area with us!

How to get to the start

Ideally on foot or by public transport:

  • Bus: 98, 99 (Ľubovnianska or Nemocnica Antolská bus stops)

If you will come by train from the main station, you can take the bus 93 and change for the bus 98 or 99 at the bus stop „ZŠ Budatínska“.

Attention: Draždiak Haus is a private object and the entry of vehicles is prohibited there. The parking is available near the hospital, but there is a limited number of parking slots and it is for fee.