Organizačné informácie ku klasickej verzii Valentínskej edície ČSOB zimnej série 2022/2023

For english, see below. Miesto konania pretekov: Rock Café pri kúpalisku Rosnička, M. Schneidera – Trnavského 2, MČ Dúbravka Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla) ➡️Čas štartu: – detské behy od 10:30 hod – 10 km od 11:00 hod – 5km od 11:10 hod ➡️Štartové koridory: Vzhľadom na vysoký počet prihlásených […]

08. februára 2023

img

For english, see below.

Miesto konania pretekov: Rock Café pri kúpalisku Rosnička, M. Schneidera – Trnavského 2, MČ Dúbravka

Štart, časy štartov, štartové koridory, časy prezentácie (vyzdvihnutie štartového čísla)

➡️Čas štartu:

– detské behy od 10:30 hod

– 10 km od 11:00 hod

– 5km od 11:10 hod

➡️Štartové koridory:

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sa bude štartovať v štyroch vlnách s minútovým rozostupom nasledovne:

1. štart: 5 km do 22 min, 10 km do 45 min

2. štart: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. štart: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. štart: 5 km nad 28 min, 10 km nad 55 min

❗Radenie do koridorov je dobrovoľné, ale prosíme bežcov, aby sa do nich zaraďovali podľa svojej reálnej výkonnosti.❗

➡️ Štart aj cieľ pretekov – viď obrázok nižšie. Bežci na 10 km pobežia dva okruhy. Celá bežecká trasa je po asfalte,

Deti bežia po chodníku smerom k Iuvente a späť.

Mapy pre 5 km a 10 km disciplíny sú zverejnené aj na webe www.bratislavamarathon.sk v časti „Deň pretekov – Mapa areálu“

➡️Prezentácia (vyzdvihnutie štartového čísla) :

– piatok 12:00 – 19.00 – Dom športu na Junáckej 6 (v blízkosti obchodného centra VIVO!)

– sobota 08:00 – 10:00 – Rock Café

Prosíme bežcov z Bratislavy, aby si prišli vyzdvihnúť svoje štartovné číslo už v piatok, ak je to možné!

Štartové číslo môžete prevziať aj svojim priateľom. Stačí vám na to preposlaný email s potvrdením ich registrácie.

Univerzálne štartové číslo pre bežcov, ktorí si zakúpili štartovné na celú sériu

Pozor! Ak ste si zakúpili štartovné na celú sériu, dostali ste na Mikulášskom behu univerzálne štartové číslo, s ktorým pobežíte aj na ďalších dieloch zimnej série. To znamená, že vám odpadá povinnosť zúčastniť sa prezentácie na trojkráľovej, valentínskej a MDŽ edíciách. Stačí, ak si prinesiete svoje neporušené univerzálne štartovné číslo. V prípade porušenia alebo straty nás ihneď kontaktujte na registracia@becool.sk!

Šatne, úschovňa

Šatne a úschovňa budú k dispozícii v priestoroch vedľa miesta prezentácie (viď foto).

Občerstvenie, medaila

Na trati 10 km bude občerstvovačka na mieste vbehu do druhého kola.

V cieli dostane každý pretekár účastnícku medailu a čaj, prípadne vodu.

Blízko priestoru štart/cieľ bude k dispozícii stánok s občerstvením pre divákov, rodinných príslušníkov a ďalšie osoby sprevádzajúce bežcov s cieľom skrátiť a spríjemniť im čas čakania na bežcov.

Vyhlasovanie výsledkov behu + súťaží na sociálnych sieťach Bratislava Marathon

Vyhlasovanie výsledkov:

– deti: po štarte 5 km disciplíny, približne o 11:15 hod

– 5 km a 10 km disciplína: približne o 12:30 hod

Po vyhlásení výsledkov bežeckých disciplín budú vyhlásené 3 dvojice, ktoré si domov odnesú každá po 3 kartóny osvieženia od Birellu a jeden výherca knižky „Manželé v běhu“. Výherci musia byť na vyhlasovaní prítomní, v opačnom prípade budeme hľadať nových výhercov, ktorí si výhry osobne prevezmú.

Ak ste si zakúpili merch alebo stojan
Ak ste si pri registrácii zakúpili buffku, čelenku alebo iný merch, resp. stojan na medaily, prevezmete si ich počas prezentácie spolu so štartovným číslom.

V prípade, že nebudú vypredané, môžete si ich zakúpiť aj na mieste prezentácie.

Rovnako budú k dispozícii aj naše „dobré zvončeky“. Ich kúpou podporíte občianske združenie Slniečko na ceste 😊 A sú skvelé na povzbudzovanie bežcov! Rozzvoňte s nami cieľový priestor!

Parkovanie a MHD

Na parkovanie odporúčame parkovisko pred Iuventou alebo veľké parkovisko pri futbalovom štadióne ŠKP. Obe parkoviská sú od miesta konania pretekov vzdialené približne 300 metrov.

Najbližšia zastávka MHD električky/ autobusu je zastávka „Horné Krčace“.

ENG: – will be updated!!!

Place of the event: Rock Café near summer outdoor swimming pool Rosnička, M. Schneidera – Trnavského 2, Dúbravka (city district of Bratislava)

Start, starting times, start corridors, presentation (picking up of your start number)

➡️Start times:

– kid´s runs from 10:30 a.m

– 10 km from 11:00 a.m

– 5 km from 11:10 a.m

➡️Start corridors:

Due to the high number of registered participants, you will start in four waves with a one-minute interval as follows:

1. start: 5 km in 22 min, 10 km in 45 min

2. start: 5 km 22 – 25 min, 10 km 45 – 50 min

3. start: 5 km 25 – 28 min, 10 km 50 – 55 min

4. start: 5 km over 28 min, 10 km over 55 min

❗ Sorting into the corridors is voluntary, but we kindly ask runners to line up according to their real performance.❗

➡️ The start and the finish of the race – see the picture. Runners who chose the 10 km will run 2 loops. The running route is on solid surface (asphalt).

Kids will run on the sidewalk to the Iuventa building and back.

Maps for the 5 km and 10 km disciplines are published on the website www.bratislavamarathon.sk in the section “ Deň pretekov – Mapa areálu „

➡️Presentation:

– Friday 12:00 – 19:00 – Dom športu, Junácka 6 (near the shopping center VIVO!)

– Saturday 08:00 – 10:00 – Rock Café

You can pick up the start number for your friends. You will need a forwarded email with confirmation of their registration.

Universal start number for runners who have purchased a start fee for the entire series

ATTENTION! If you purchased a start for the entire series, you received a universal start number at the first edition of the winter series. You will run with this start number at other parts of the winter series. This means that you will no longer be obliged to do a presentation at the Three Kings, Valentine’s and IWD editions. All you have to do is bring your universal start number. In case of its violation or loss, contact us immediately by e-mail: registracia@becool.sk.

Dressing room, storage room

Changing rooms and a storage room will be available in the event area – see the picture.

Water on the track, tea at the finish line, a medal

On the 10 km course, there will be a refreshment station at the entry to the 2nd loop.

At the finish line, each runner will receive a participation medal, the tea or the water.

A refreshment stand will be available near the start/finish area for spectators, family members and other persons accompanying the runners in order to shorten the time and make it more pleasant for them to wait for the runners.

Award ceremony + Announcement of results of the competitions on social networks

Announcement of results:

– children: after the start of the 5 km discipline, at approximately 11:15

– 5 km and 10 km discipline: at approximately 12:30

After the award ceremony, we will announce 3 winning couples, who will get 3 cartons of Birell + one winner of the book „Manželé v běhu“. Winners must be present at the announcement otherwise we will draw new winners.

If you a merchandise or a stand for medals

If you purchased a buff, headband or other merchandise or medal stand during registration, you will receive them during the presentation together with your starting number.

If they are not sold out, you can purchase them at the presentation.

Our „good bells“ will also be available. By buying them, you support the civic association Slniečko na ceste 😊 And they are great for encouraging runners! Ring the finish area with us!

Parking + Public transport

For parking, we recommend the parking lot in front of Iuventa building or the large parking lot near the football stadium. Both parking lots are approximately 300 meters from the race venue.

The nearest public transport stop is called „Horné Krčace“.