Presun MDŽ edície ČSOB zimnej série zo soboty (11.3.2023) na nedeľu (12.3.2023) a s tým spojené zmeny účasti

English version is under the slovak version ČSOB ZIMNÁ SÉRIA sa presúva na nedeľu 12.03.2023 Milí bežeckí priatelia, na zajtrajší deň (sobota 11.03.2023) je hlásená nepriaznivá predpoveď počasia, ktorá môže mať vplyv na organizáciu a bezpečnosť podujatia ako takého a vás ako účastníkov. Po obedňajšej porade so SHMÚ a na základe ich odporúčaní z aktuálnej […]

10. marca 2023

img

English version is under the slovak version

ČSOB ZIMNÁ SÉRIA sa presúva na nedeľu 12.03.2023

Milí bežeckí priatelia, na zajtrajší deň (sobota 11.03.2023) je hlásená nepriaznivá predpoveď počasia, ktorá môže mať vplyv na organizáciu a bezpečnosť podujatia ako takého a vás ako účastníkov.

Po obedňajšej porade so SHMÚ a na základe ich odporúčaní z aktuálnej situácie, sme sa rozhodli presunúť štart podujatia zo soboty (11.03.2023) na nedeľu (12.03.2023). Práve v čase plánovaného konania pretekov sa podľa aktuálnej predpovede očakáva v Bratislave silný vietor, ktorý môže dosahovať v niektorých momentoch až silu víchrice.

Po porade s ďalšími organizačnými zložkami sme dospeli k záveru, že je v našich silách a možnostiach presunúť celú organizáciu akcie tak, aby sa uskutočnila v plánovanom rozsahu už za prijateľného počasia o deň neskôr. Prioritným cieľom ostáva bezpečnosť nás všetkých a to, aby sme si akciu spoločne čo najviac užili a dobre sa tak naladili na aprílový ČSOB Bratislava marathon.

Je nám pri tomto rozhodnutí jasné, že nie každému to bude vyhovovať, nižšie v texte uvádzame všetky alternatívne formy riešenia účasti a zapojenia sa do podujatia. Ďakujeme za pochopenie.

Rád by som poďakoval všetkým našim partnerom, s ktorými uvedenú situáciu od skorých ranných hodín riešime a vďaka nasadeniu a ústretovosti ktorých môžeme situáciu takto vyriešiť. Vďaka patrí Eurovea, zdravotnej službe Event Medical, časomiere VOS-TPK, štátnej a mestskej polícii a v neposlednom rade aj mojim kolegom, ktorí aktuálne riešia presun celej logistiky akcie, na štarte ktorej očakávame v nedeľu zhruba 1000 účastníkov.

Jozef Pukalovič
riaditeľ podujatia
Bratislava marathon team

REGISTRÁCIA, PREZENTÁCIA A ZMENY ÚČASTI – ČSOB ZIMNÁ SÉRIA 12.03.2023

Vzhľadom k presunu termínu konania podujatia na nedeľu 12.03.2023 vychádzajte prosím pri účasti na podujatí a zapojení sa do akcie, z nasledovných informácií:

– časový program podujatia ostáva v rovnakom rozsahu, rovnako ako celé organizačné nastavenie akcie – štart/cieľ, technické zázemie

prezentácia prihlásených účastníkov – dnes v piatok 10.03.2023 do 19:00 a v nedeľu pred štartom od 08:00 do 10:00

A) riadne prihlásení účastníci so štartovým číslom na celú sériu + bežci, ktorí si prevzali štartové číslo pred podujatím – štartujú o 10:30 (deti), 11:00 (10km) a 11:10 (5km)

B ) riadne prihláseným účastníkom, ktorým zmena termínu nevyhovuje a nemôžu sa zúčastniť nedeľných presunutých pretekov – dávame automaticky možnosť zapojiť sa do virtuálnych pretekov, pričom medailu im zašleme poštou v priebehu budúceho týždňa.

– k vášmu zapojeniu do virtuálnych pretekov nemusíte urobiť nič extra, po skončení nedeľných „Live“ pretekov „prečistíme“ databázu registrovaných účastníkov o tých, ktorí sa zúčastnia „Live“ behu a všetkým ostatným v priebehu pondelka dopoludnia (13.03.2023) pošleme na mailové adresy linky na nahlásenie bežeckého výkonu a stiahnutie si online diplomu.

Posúvame rozsah možnosti zapojiť sa do virtuálneho behu a nahrať si svoj výsledok do stredy 15.03.2023 24:00 – uvedené sa týka aj pretekárov, ktorí boli pôvodne prihlásení na virtuálnu formu pretekov. Výsledky virtuálnych pretekov vyhlásime vo štvrtok 16.03.2023. Odbehnúť si svoj beh môžete od tohto momentu kedykoľvek, nemusíte čakať na zaslanie linku.

C) Ak vám nevyhovuje ani jedna z uvedených možností, môžete svoje štartové číslo ponúknuť účastníkom, ktorí sa nestihli načas prihlásiť. Prepis údajov urobíme priamo na prezentácii – bezplatne. Nové registrácie možné nie sú! Možné sú len preregistrácie.

Ak by niektoré z uvedených informácií neboli dostatočne jasné, píšte prosím do komentárov na našich sociálnych sieťach pod príspevkami k tejto zmene, budeme sa snažiť operatívne reagovať.

Ďakujeme za porozumenie

Bratislava marathon team

ČSOB WINTER SERIES is postponed to Sunday 12 March 2023

Dear running friends, there is an unfavorable weather forecast for tomorrow, which may affect the organization and safety of the event as such and you as participants.

After a lunchtime meeting with SHMÚ and based on their recommendations from the current situation, we decided to move the start of the event from Saturday (March 11, 2023) to Sunday (March 12, 2023). At the time of the planned race, according to the current forecast, a very strong wind is expected in Bratislava, which may even reach force of gale in some moments.

After consultation with other organizational components, we came to the conclusion that it is within our power and possibilities to move the entire organization of the event so that it takes place in the planned scope already in acceptable weather a day later. The priority goal remains the safety of all of us and that we enjoy the event together as much as possible and get in a good mood for April’s ČSOB Bratislava marathon.

We know that this decision will not suit everyone, see below all alternative forms of participation and involvement in the event will be listed. Thank you for understanding.

I would like to thank all our partners, with whom we have been solving the above situation since the early hours of the morning, and thanks to whose commitment and responsiveness we can solve the situation in this way. Thanks to Eurovea, the Event Medical health service, the VOS-TPK timekeeper, the state and city police and, last but not least, my colleagues who are currently handling the transfer of the entire logistics of the event, at the start of which we expect approximately 1000 participants on Sunday.

I believe that we can handle the situation together and I look forward to seeing you at Eurovea on Sunday morning with the whole team. We are currently working on further detailed information that we will send you, I would like to ask you to share it with your friends with whom you plan to participate in the event. Have a nice day

Jozef Pukalovic
event director
Bratislava marathon team

REGISTRATION, PRESENTATION AND CHANGES – ČSOB WINTER SERIES 12.03.2023

Due to the move of the date of the event to Sunday 12 March 2023, please use the following information when participating in the event:

– the time schedule of the event remains in the same range, as well as the entire organizational setting of the event – start/finish, technical background

– presentation of registered participants – today, Friday 10.03.2023 until 19:00 and on Sunday before the start from 08:00 to 10:00

A) properly registered participants with a start number for the entire series + runners who received a start number before the event – start at 10:30 (children), 11:00 (10km) and 11:10 (5km)

B ) properly registered participants who are not satisfied with the change of date and cannot participate in the Sunday’s postponed race – we automatically give them the opportunity to participate in the virtual race, while we will send them the medal by post during the next week.

– you don’t have to do anything more for your participation in the virtual race, after the end of the Sunday „Live“ race, we will „clean“ the database of registered participants about those who will take part in the „Live“ run and we will send on Monday morning (March 13, 2023) an e-mail to those who didnt participate “live” the link for sending the running performance and downloading an online diploma.

We are extending the scope of the possibility to participate in the virtual run and record your result until Wednesday 15.03.2023 24:00 – this also applies to competitors who were originally registered for the virtual form of the race. We will announce the results of the virtual race on Thursday, March 16, 2023. You can start your run at any time from this moment on, you don’t have to wait for the line to be sent.

C) If you are not satisfied with one of the listed options, you can offer your starting number to participants who did not register in time. We will transcribe the data directly at the presentation – free of charge.

If some of the given information is not clear enough, please write in the comments, we will try to respond promptly.

Thank you for understanding

Bratislava marathon team